บทเรียน "จงตามเรามา" - Follow Me
70.00 ฿ 70.00 ฿ 70.0 THB
หนังสือว่าด้วยการสร้างสาวก “จงตามเรามา” เล่มนี้ เขียนโดย ศจ. ดร. เดวิด แพลทท์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรในเมืองบรู้คฮีลส์ อลาบาม่า สหรัฐอเมริกา ท่านเขียนบนหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พระเยซูทรงกระทำในการสร้าง สาวกขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในโลก ซึ่งเป็นที่พิสูจน์แล้วในประวัติศาสตร์ว่ามันได้ผลอย่างดีเยี่ยมขนาดไหน เมื่อผู้เขียนใช้หลักการนี้ในคริสตจักรของท่าน ทำให้ สมาชิกตื่นตัวและเข้าส่วนกับท่านในการออกไปสร้างสาวกในรัฐที่ท่านอยู่และอีก หลาย ๆ รัฐ ทั่วสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศทั่วโลก ในเอเชียก็มีประเทศ จีน อินโดนีเชีย และอินเดียที่เกิดผลมากอย่างทวีคูณ และขยายออกไปในประเทศ อื่น ๆ ในแถบนี้

ผู้เขียนใช้สำนวนภาษาที่เรียบง่ายและเป็นกันเองกับผู้อ่านมาก ซึ่งทุก คนสามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่ออ่าน เชื่อเหลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพร อย่างมากมายสำหรับคริสตจักรไทย หากเราเชื่อและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป ธรรมตามที่ได้อ่านและเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะทำให้อาณาจักรของพระเจ้า
ในประเทศไทยขยายออกไปตามพระมหาบัญชาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอย่าง แน่นอน


Pages: 116
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2014
Publisher: eSTAR Foundation
How to Craft a Story
350.00 ฿ 350.00 ฿ 350.0 THB
You may be wondering what makes this book different from all the other books about writing and storytelling.

The difference is that none of the writing advice that I have read has been able to explain the basic elements of 'stories' and how those elements work.

Many people give advice about story structure, formulas, plots, and other things that build upon the foundation of what a story is ...but I have not heard anyone explain to me what that foundation is nor why stories are constructed in those ways. If you want to create good stories, you must master the basics. If you don't know the basics, there is a limit to how well you can create a story.

Many people know how to write a story, but there are also many people who don't know how a story works. Many of the problems that I've seen in stories are in the basic construction of those stories. In this book, I want to explain the basic elements of story construction, how those elements work, why and how those elements work together, and tell you how to fix problems which even some professional authors encounter.

Please contact me if you have any questions about the concepts that are in this book or how to apply them.

You can contact me through my website:
http://smartrykfoster.com/

You can read a preview of the book here:
http://smartrykofster.com/books/

ISBN: 9780993946325
Pages: 388
Binding: Perfect
Size: A5
Published: 2016
Publisher: Smartryk Foster Publications
Open Bible Stories - English
150.00 ฿ 150.00 ฿ 150.0 THB
ENGLISH
An unrestricted visual Bible covering the major themes in the Bible. From Genesis to Revelation
Every page has pictures with the corresponding scripture text.

Pages: 370
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: Distant Shores Media
คู่มือบทเรียน "จงตามเรามา" - Follow Me Handbook
65.00 ฿ 65.00 ฿ 65.0 THB
คู่มือบทเรียนการสร้างสาวก

หนังสือว่าด้วยการสร้างสาวก “จงตามเรามา” เล่มนี้ เขียนโดย ศจ. เดวิด แพลทท์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรในเมืองบรู้คฮีลส์ อลาบาม่า สหรัฐอเมริกา ท่านเขียนบนหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่พระเยซูทรงกระทำในการสร้าง สาวกขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในโลก ซึ่งเป็นที่พิสูจน์แล้วในประวัติศาสตร์ว่ามันได้ผลอย่างดีเยี่ยมขนาดไหน เมื่อผู้เขียนใช้หลักการนี้ในคริสตจักรของท่าน ทำให้สมาชิกตื่นตัวและเข้าส่วนกับท่านในการออกไปสร้างสาวกในรัฐที่ท่านอยู่และอีกหลาย ๆ รัฐ ทั่วสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศทั่วโลก ในเอเชียก็มีประเทศ จีน อินโดนีเชีย และอินเดียที่เกิดผลมากอย่างทวีคูณ และขยายออกไปในประเทศ
อื่น ๆ ในแถบนี้

ผู้เขียนใช้สำนวนภาษาที่เรียบง่ายและเป็นกันเองกับผู้อ่านมาก ซึ่งทุก คนสามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่ออ่าน เชื่อเหลือเกินว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพรอย่างมากายสำหรับคริสตจักรไทย หากเราเชื่อและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ได้อ่านและเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะทำให้อาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทยขยายออกไปตามพระมหาบัญชาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกอย่างแน่นอน


Pages: 108
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2014
Publisher: eSTAR Foundation
Sin Enters the World
40.00 ฿ 40.00 ฿ 40.0 THB
This resource is Story #2 from 50 illustrated stories from the Bible from the Genesis to Revelation, and are designed for evangelism & discipleship. It is an unrestricted visual mini-Bible, with two large illustrations per page, provided by Sweet Publishing. A short synopsis of each illustration is provided as a caption under it, as well as the Bible reference of the story.

Pages: 6
Binding: Saddlestitch
Size: A5 Paperback
Publisher: Publish4All
22 Open Bible Stories
130.00 ฿ 130.00 ฿ 130.0 THB
This resource is comprised of 22 illustrated stories from the Gospels from the Birth of John the Baptist to the beginning of the Church, and are designed for evangelism & discipleship. It is an unrestricted visual mini-Bible, with two large illustrations per page, provided by Sweet Publishing. A short synopsis of each illustration is provided as a caption under it, as well as the Bible reference of the story.

Pages: 148
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Publisher: Distant Shores Media
Complexities of Money and Missions
260.00 ฿ 260.00 ฿ 260.0 THB
What happens when an expatriate missionary is thrust into a context where the standard of living is so divergent that perceived or actual wealth suddenly becomes the strongest draw of attraction? What actual message is communicated through the wordless witness of the Western Christian missionary lifestyle? Is attention to so-called good news now so financially focused that other foundational issues become overshadowed? This issue becomes even more complicated when the missionary arrives clueless about personal privilege, ignorant of the envy of others, and carries the mistaken attitude that others think similarly. SEANET proudly presents Complexities of Money and Missions in Asia for all who are asking such questions. From seven different indigenous and expatriate perspectives this volume deals with the perceptions of money specifically from those seeking to serve obediently in the Buddhist contexts of Asia.

SEANET serves as a networking forum wherein groups and individuals can meet to reflect and strategize together on topics particular to their collective mission. SEANET does not promote one particular strategy or one particular theology but seeks to learn from models of hope that show what God is doing around the world. Each year the annual SEANET conference brings together over one hundred and fifty practitioners who are privileged to live and serve throughout the Buddhist world. The chapters of this volume represent seven of those voices from the network.

ISBN: 9780878080380
Pages: 176
Binding: Perfect
Size A5: Paperback
Published: 2012
Publisher: William Carey Library
Communicating Christ in the Buddhist World
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
This is the fourth and latest volume in the Buddhist World series which includes Sharing Jesus in the Buddhist World, Sharing Jesus Holistically with the Buddhist World, and Sharing Jesus Effectively in the Buddhist World. Compiled from papers presented at the annual SEANET Missiological Forum in Thailand, Communicating Christ in the Buddhist World delivers fresh insights from mission theologians and practitioners. The first four chapters reflect on the theological framework by which Christians can fulfill the biblical mandate to evangelize and transform peoples. The next five chapters consider the significant sociological issues that have arisen in the Christian encounter with Buddhist peoples. The final three suggest some strategic ways forward for effective evangelism in the Buddhist world. May this book challenge the international Christian community to find better ways of relating to and approaching people of other faiths!

ISBN: 9780878085101
Pages: 296
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2006
Publisher: William Carey Library
Becoming the People of God
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
How do Christ followers celebrate unity in the midst of diversity? How do we become the people of God in more than name only? A unifying Christ-centeredness demands living out kingdom values and bearing witness to transformation in and through a multitude of cultural manifestations. We struggle to serve, worship, and witness in the midst of this age-old challenge.

This collection of perspectives comes from settings where the good news of Jesus has not been the dominant historical norm. All contributors in this volume are practitioners. They have a deep appreciation for the cultural heritage and important moral values found in Buddhist contexts.

We believe these chapters hold valuable lessons that speak to all of the family of faith. Here you will find a wide range of topics and approaches that address what it means to become the global body of believers. These can speak to you wherever you are called to participate with God’s work in the world.

Christ followers are in the process of becoming what will one day culminate in a huge and startling celebration of people from all of God’s beloved creation. If you are interested in hearing from those discovering what that might look like outside traditional packaging, this book is for you.

ISBN: 9780878080427
Pages: 242
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2015
Publisher: William Carey Library
Family and Faith in Asia
310.00 ฿ 310.00 ฿ 310.0 THB
If Christian mission in Asia and most of the non-Western world is ever to advance, it must seriously consider the importance of family networks. Far too long the strategy of a “one by one” approach has stifled the spread of the gospel, reinforced a highly individualized unbiblical theology and destroyed social relationships that might lead to conversation, conversion and social transformation. With this concern in mind, SEANET is proud to present another volume in its series addressing critical missiological issues relevant to the practice of mission in Buddhist, Asian and many other contexts. Our title, Family and Faith in Asia: The Missional Impact of Extended Networks, attempts to issue a wake-up call to serious reflection on a highly ignored social reality in Buddhist and many other social contexts. The book is a resource useful for anyone wishing to study practical approaches to issues related to family and faith in Asia, particularly in Buddhist contexts for mission.

ISBN: 9780878080229
Pages: 352
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2010
Publisher: William Carey Library
Sharing Jesus in the Buddhist World
270.00 ฿ 270.00 ฿ 270.0 THB
This book on Christian missions to the Buddhist world not only provides understanding of many Buddhist cultures, but provides culturally relevant ideas on sharing Jesus with Buddhists around the world. It lives up to the editors’ goal “to provide the global church with knowledge and understanding of the Buddhist world and how to reach it for Christ.”

ISBN: 9780878085064
Pages: 210
Binding: Perfect
Size: A5 Paperback
Published: 2003
Publisher: William Carey Library
Y.3-3 ชีวิตของดาวิดและคำอุปมา
85.00 ฿ 85.00 ฿ 85.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ชีวิตของดาวิดและคำอุปมา ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ชีวิตของดาวิดและคำอุปมา" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:

ชีวิตของดาวิด
บทที่ 1 พระเจ้าทรงเลือก
บทที่ 2 ความกล้าช่วยได้
บทที่ 3 ของขวัญพิเศษ
บทที่ 4 มิตรที่สัตย์ซื่อ
บทที่ 5 นมัสการพระเจ้า
บทที่ 6 ความยินดีเมื่อกลับใจ
บทที่ 7 ดาวิดกลับความสำเร็จ

คำอุปมาของพระเยซูคริสต์
บทที่ 8 ยกโทษให้เปล่าๆ
บทที่ 9 เพื่อนบ้านแท้
บทที่10 ทรัพย์แท้
บทที่11 กุญแจแห่งการอธิษฐาน
บทที่12 จงสัตย์ซื่อ
บทที่13 จงเตรียมพร้อม

Pages: 77
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.3-2 พระบัญญัติ 10 ประการ สำหรับคนยุคปัจจุบัน
80.00 ฿ 80.00 ฿ 80.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง " พระบัญญัติ 10 ประการ สำหรับคนยุคปัจจุบัน ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู " พระบัญญัติ 10 ประการ สำหรับคนยุคปัจจุบัน" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
บทที่ 1 พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่ง
บทที่ 2 วันสะบาโตคือ
บทที่ 3 คำสั่งและคำสัญญา
บทที่ 4 เจ้าอย่า...
บทที่ 5 จงพอใจ
บทที่ 6 พระคัมภีร์เป็นพระสัญญา
บทที่ 7 พระคัมภีร์เป็นความสว่าง
บทที่ 8 พระค้มภีร์เป็นอาวุธ
บทที่ 9 พระคัมภีร์เป็นกล้องส่องทางไกล
บทที่10 พระลักษณะของพระเจ้า
บทที่11 พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง
บทที่12 พระเจ้ายิ่งใหญ่
บทที่13 พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

Pages: 92
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.3-1 ตามรอยบุคคลในพระคัมภีร์และ 1 ยอห์น
75.00 ฿ 75.00 ฿ 75.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "ตามรอยบุคคลในพระคัมภีร์และ 1 ยอห์น ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "ตามรอยบุคคลในพระคัมภีร์และ 1 ยอห์น" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
ตามรอยบุคคลในพระคัมภีร์
บทที่ 1 โนอาห์ผู้เชื่อฟัง
บทที่ 2 อับราฮัมผจญภัย
บทที่ 3 เจ้าชายโมเสส
บทที่ 4 โยชูวาผู้กล้าหาญ
บทที่ 5 กิเดโอนบุก
บทที่ 6 รูธเพื่อนผู้ซื่อสัตย์
บทที่ 7 อาบีกายิลผู้สร้างสันติ
บทที่ 8 สเทเฟนผู้ซื่อสัตย์

ศึกษา 1 ยอห์น
บทที่ 9 ให้เราเดินในทางสว่าง
บทที่10 หลักฐานพร้อม
บทที่11 ความรักของพระเจ้า
บทที่12 พระเจ้าอยู่ในเรา
บทที่13 เกิดใหม่

Pages: 88
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.2-4 มาเป็นพยานกันเถอะ!
75.00 ฿ 75.00 ฿ 75.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "มาเป็นพยานกันเถอะ! ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "มาเป็นพยานกันเถอะ!" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
จูงใจให้เรียนรู้
ตอนที่ 1 มาเป็นพยานกันเถอะ
บทที่ 1 พระเจ้าทรงเรียก
บทที่ 2 เนื้อหาของพยาน
บทที่ 3 เตรียมตัว
บทที่ 4 เป็นพยานอย่างไร?
บทที่ 5 ความสุขที่ได้รับ

ตอนที่ 2 อย่าทำอย่างโยนาห์
บทที่ 6 อย่าใช้ผมเลย
บทที่ 7 กว่าจะรู้
บทที่ 8 แก้ตัวใหม่
บทที่ 9 ไม่สมควรหรือ!!!

ตอนที่ 3 จงเป็นเช่นดาเนียล
บทที่10 สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
บทที่11 พระเจ้าทรงใช้ได้
บทที่12 พึ่งพาพระเจ้า
บทที่13 พระจ้าทรงช่วย

Pages: 89
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016
Y.2-3 จดหมายจากเปาโล
75.00 ฿ 75.00 ฿ 75.0 THB
"ธัญญาทิพย์" บทเรียนรวีวารศึกษาพร้อมภาพประกอบพิมพ์ 4 สี ช่วยให้การเรียนรวีในคริสตจักรมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือครูรวีวารศึกษา สำหรับครูรวีฯชั้นประถมปลาย เรื่อง "จดหมายจากเปาโล ”
เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นแต่ละบทเรียนพร้อมภาพประกอบสวยงาม มีข้อพระคัมภีร์ประกอบ มีเป้าหมายแต่ละบทเรียน ข้อคิดสำหรับครูผู้สอนและผู้เรียน คำถามทบทวน ข้อท่องจำ เกมส์และกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเหมาะกับวัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน คริสตจักร และเติบโตในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

คู่มือครู "จดหมายจากเปาโล" ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้:
วางแผนการสอน
บทที่ 1 ตัวอย่างที่ดีจากอาจารย์เปาโล
บทที่ 2 กายพระคริสต์
บทที่ 3 ความรักใหญ่ที่สุด
บทที่ 4 รักด้วยการกระทำ
บทที่ 5 ช่วยกันดีกว่า
บทที่ 6 สำคัญทุกคน
บทที่ 7 เข้าประจำการ
บทที่ 8 อุโองค์ว่างเปล่า
บทที่ 9 ระวังความคิด
บทที่10 จงพอใจเถอะ!
บทที่11 เตรียมพร้อม
บทที่12 ลำดับขั้น
บทที่13 ตามไปด้วยความมั่นคง

Pages: 82
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Published: 2016