บทเรียนชีวประวัติพระคริสต์ เล่ม 2

บทเรียนชีวประวัติพระคริสต์ เล่ม 2

500.00 ฿ 500.0 THB

500.00 ฿

Add to Cart


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำ จัดทำชุดหนังสือ "ชีวประวัติของพระคริสต์" (จากพระธรรมมัทธิว) ทั้งหมด 6 เล่ม ในแต่ละเล่มจะเป็นหัวข้อศึกษาตามแต่ละช่วงของชีวประวัติพระคริสต์อย่างละเอียด
สำหรับ ชีวประวัติพระคริสต์ เล่มที่ 2 ปีแห่งการเตรียมการ เนื้อที่ศึกษาจะพูดถึงปีแรกที่พระเยซูทรงทำพันธกิจต่อสาธารณชน ประกอบด้วย
1 . บทเรียนจำนวน 25 บท เพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูคริสต์
2 . ภาคผนวกท้ายเล่ม ประกอบด้วย แผนภาพ แผนภูมิ และ แบบทดสอบ เพื่อใช้ประกอบการเรียน

Pages: 343
Binding: Perfect
Size: A4 Paperback
Copyright Year: 1985
Publisher: The C&MA Mission of Thailand